Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemene voorwaarden
Rhoon GolfCenter B.V.

Artikel 1 Definities

 1. Onder “Rhoon Golfcenter” wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rhoon Golfcenter B.V., dan wel diens rechtsopvolger dan wel diegene op wie de overeenkomst tussen Rhoon Golfcenter en een lid rechtsgeldig is overgegaan en de rol van Rhoon Golfcenter in de overeenkomst heeft overgenomen.
 2. Onder “lid” wordt verstaan: de wederpartij met wie Rhoon Golfcenter een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan.
 3. Onder “betrokkene” wordt verstaan: de wederpartij van Rhoon Golfcenter die geen lid is, maar wel partij is bij de betreffende situatie.
 4. Onder “evenement” wordt onder meer verstaan: het organiseren van (golf)clinics, gebruik van de golfbaan en/of oefenfaciliteiten, et cetera van Rhoon Golfcenter evenals het organiseren van andere activiteiten.
 5. Onder “speelgerechtigde” wordt verstaan: diegene voor wie een lid met Rhoon Golfcenter de overeenkomst is aangegaan.
 6. Onder “bedrijfslid” wordt verstaan: de onderneming die middels een overeenkomst tussen haar en Rhoon Golfcenter tegen betaling speelrecht ontvangt voor haarzelf, haar werknemers en haar zakenrelaties.
 7. Onder “bedrijfskaarten” wordt verstaan: de overeenkomst tussen de onderneming en Rhoon Golfcenter die de onderneming, haar werknemers, en haar relaties recht geeft op speelrecht.
 8. Onder “Golfclub Oude Maas” wordt verstaan: Golfclub Oude Maas.
 9. Onder “verschotten” wordt verstaan: de kosten van door derden aan Rhoon Golfcenter ten behoeve van de overeenkomst te leveren goederen en/of diensten.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een lid en Rhoon Golfcenter.
 2. Rhoon Golfcenter behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Rhoon Golfcenter stelt een lid uiterlijk 30 dagen voordat deze wijziging van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de wijziging.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen een lid en Rhoon Golfcenter in het kader van een lidmaatschap waarbij voor de uitvoering door Rhoon Golfcenter derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Rhoon Golfcenter zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Indien Rhoon Golfcenter niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Rhoon Golfcenter in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming lidmaatschap

 1. Leden van Rhoon Golfcenter kunnen een overeenkomst voor het verkrijgen van speelrecht aangaan met Rhoon Golfcenter. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “lidmaatschap” wordt daarmee voornoemde overeenkomst bedoeld.
 2. De overeenkomst tot het verkrijgen van speelrecht komt tot stand nadat Rhoon Golfcenter deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 Duur en beëindiging lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap heeft een looptijd van 12 maanden (tenzij een andere looptijd wordt afgesproken). Zowel een lid als Rhoon Golfcenter kan de overeenkomst tot het verkrijgen van speelrecht tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien een lidmaatschap niet wordt opgezegd, zal dit lidmaatschap automatisch worden verlengd voor dezelfde duur.
 2. Een lidmaatschap eindigt (tussentijds) van rechtswege door:
  1. Overlijden of faillissement van het lid;
  2. Opzegging namens Rhoon Golfcenter, omdat een lid langer dan drie maanden, nadat hij tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke is gebleven met de betaling van de contributie of andere door een lid aan Rhoon Golfcenter verschuldigde bedragen;
  3. Opzegging namens Rhoon Golfcenter, omdat voortduring van een lidmaatschap om andere redenen redelijkerwijze niet van Rhoon Golfcenter kan worden gevergd, zoals bijvoorbeeld wangedrag van een lid of personen waarvoor het lid verantwoordelijk kan worden geacht.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van een lidmaatschap vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden van een lidmaatschap.
 4. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en zal door Rhoon Golfcenter plaatsvinden aan het door een lid bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven adres, dan wel dat adres dat op enig moment door een lid nadien schriftelijk aan Rhoon Golfcenter kenbaar is gemaakt.
 5. Een lidmaatschap en het daaraan verbonden speelrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar, met uitzondering van de mogelijkheid om werknemers en zakenrelaties van een bedrijfslid gebruik te laten maken van bedrijfskaarten. Het is absoluut niet toegestaan om het speelrecht van bedrijfskaarten op commerciële wijze te exploiteren en/of derden daarvan gebruik te laten maken tegen betaling van een vergoeding.

 6. Bedrijfsleden zijn aansprakelijk voor de schade die Rhoon Golfcenter lijdt door het handelen en nalaten van de personen die gebruik maken van de bedrijfskaarten.

Artikel 5 Contributie en betaling

 1. De betalingsverplichting van een lid gaat in op de dag dat een lid de overeenkomst met Rhoon Golfcenter is aangegaan. Een betaling heeft betrekking op een lidmaatschap, een wedstrijd, een cursus of een evenement.
 2. De betalingsverplichting kan worden voldaan door middel van facturatie of een handmatige overboeking. Nadat door Rhoon Golfcenter het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, kan een lid gebruik maken van de diensten van Rhoon Golfcenter.
 3. Indien een lid in gebreke blijft met betaling van hetgeen hij aan Rhoon Golfcenter is verschuldigd verkeert een lid van rechtswege in verzuim, en zal de incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van het lid. In zulk geval is een lid een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger ligt, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat een lid in verzuim is tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.
 4. Rhoon Golfcenter is bevoegd de lidmaatschapstarieven periodiek, in beginsel jaarlijks, te wijzigen. Zij zal een lid daarvan twee (2) weken voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging, schriftelijk op de hoogte stellen. Indien een lid de wijziging van het tarief niet wenst te accepteren heeft een lid tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Na het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het tarief wordt een lid geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.
 5. Rhoon Golfcenter is gerechtigd een lid bij te late betaling (tijdelijk) het gebruik van een lidmaatschap en de toegang tot de golfbaan te ontzeggen.

Artikel 6 Privacy

 1. Rhoon Golfcenter legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer een lid een Rhoon Golfcenter-lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van Rhoon Golfcenter afneemt of anderszins contact heeft met Rhoon Golfcenter. Rhoon Golfcenter gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de rechten van een lid op grond van het Rhoon Golfcenter-lidmaatschap, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.
 2. Voor deelname aan evenementen van Rhoon Golfcenter kan een lid worden gevraagd naar persoonlijke informatie. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van dit evenement of soortgelijke activiteiten.

Artikel 7 Speelrecht

 1. Het speelrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij sprake is van een bedrijfslidmaatschap.
 2. Een lid dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de voorschriften, van het speelreglement van Rhoon Golfcenter.
 3. Voor de uitoefening van het speelrecht in de baan is vereist dat te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldige “Golfvaardigheidsbewijs” c.q. "Handicapkaart" of een "Baanpermissie" kan worden overgelegd.
 4. Voor het gebruik van het speelrecht is vereist, dat een lid de wens daartoe vooraf aan Rhoon Golfcenter te kennen geeft (door middel van reservering en aanmelding).
 5. Het speelrecht geldt geheel of gedeeltelijk niet:
  1. op dagen dat door Rhoon Golfcenter of derden georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden;
  2. indien en zolang een baan – naar het oordeel van Rhoon Golfcenter – onbespeelbaar is;
  3. indien en zolang een lid de toegang tot de golfbaan dan wel een onderdeel daarvan is ontzegd;
  4. indien en zolang een lid de verschuldigde betalingen ten aanzien van een lidmaatschap niet (tijdig) aan Rhoon Golfcenter heeft voldaan;
  5. in geval van een andere reden die naar het oordeel van Rhoon Golfcenter aan het speelrecht in de weg staat.

Artikel 8 Spelen

 1. Voordat een lid gebruik maakt van zijn gereserveerde starttijd dient een lid zich als speler bij de caddiemaster te melden en desgevraagd te legitimeren. Een lid dient zich te houden aan de regels die gelden bij Rhoon Golfcenter.
 2. Bij ernstige inbreuk op de baanregels is Rhoon Golfcenter gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die zij geraden acht. Een lid dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels, de regels van Rhoon Golfcenter en de instructies van de caddiemaster of de marshal.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Rhoon Golfcenter is op generlei wijze op welke grond dan ook aansprakelijk, voor enige schade die een lid door welke oorzaak dan ook lijdt op de golfbaan, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid en/of schuld van Rhoon Golfcenter.
 2. Indien Rhoon Golfcenter aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Rhoon Golfcenter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens een lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Rhoon Golfcenter is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval.
 4. Rhoon Golfcenter is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rhoon Golfcenter.

Artikel 10 Overmacht

 1. Ingeval Rhoon Golfcenter haar verplichtingen uit de overeenkomst wegens overmacht in de zin van artikel 6:75 BW niet kan nakomen, is Rhoon Golfcenter bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht voortduurt en is zij niet schadeplichtig.
 2. Er is sprake van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW in onder meer de volgende gevallen en onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, terrorisme, molest, overheidsmaatregelen, epidemieën of pandemieën, staking en uitsluiting door dan wel arbeidsongeschiktheid van werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuurverschijnselen, atmosferische omstandigheden waardoor radio-/GPS-/GSM-signalen verstoord worden, manipulatie door derden van het GPS–systeem en hacking dan wel manipulatie door derden van onze systemen.
 3. Voor zover Rhoon Golfcenter ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rhoon Golfcenter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Een lid is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rhoon Golfcenter partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam; dan wel, ter keuze van Rhoon Golfcenter, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het lid.
 3. Deze voorwaarden worden een lid ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving.